Δημιουργία Ενσύρματου Δικτύου•Σύνδεση 2 ή περισσότερων υπολογιστών αναμεταξύ τους και με το Internet.

•Εγκατάσταση καρτών δικτύου και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού(router,switch, κτλ)

•Ρύθμιση του δικτύου, διαμοιρασμός της σύνδεσης του Internet, εκτυπωτών και αρχείων