Επικαιρότητα


23 November, 2018 - 14:41
Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) Ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής.

23 November, 2018 - 12:02
Η τέλεση της φοροδιαφυγής μπορεί να προκύπτει και από έμμεσες αποδείξεις, άλλως ''τεκμήρια'', όπως οι καταθέσεις σε ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου που δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία.

23 November, 2018 - 11:04
Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 άρθρο 18 παρ.1 του Ν.4174/2013 και 54 παρ.1 και 2 του Ν.4174/2013.

23 November, 2018 - 00:00
Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.

22 November, 2018 - 14:29
Φορολογική αντιμετώπιση πώλησης διαμερισμάτων ανώνυμης οικοδομικής εταιρίας μετά την 1.1.2014

22 November, 2018 - 13:26
Διαβίβαση αιτήματος κ. Στυλιανού Στυλιανού περί αναδρομικής λύσης και διαγραφής ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..

22 November, 2018 - 13:22
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς θεώρηση από την Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., λόγω οφειλών του εταίρου στο ΟΑΕΕ.

22 November, 2018 - 11:44
Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27.09.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

21 November, 2018 - 10:27
Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας

21 November, 2018 - 10:21
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του Ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)

20 November, 2018 - 14:37
Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 115 παρ.3 του Ν. 2238/1994 και εφαρμογή τους ή μη κατά την διαδικασία της είσπραξης προστίμων, λόγω της παράβασης διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

20 November, 2018 - 12:47
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β΄/4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018», όπως ισχύει

16 November, 2018 - 11:56
Κοινοποίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ ειδών/αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αντιπροσωπείας της Ε. Επιτροπής στην Ελλάδα.

16 November, 2018 - 10:21
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης τελών χαρτοσήμου.

15 November, 2018 - 11:26
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις.

15 November, 2018 - 11:00
Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του N. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού