Επικαιρότητα


31 May, 2019 - 09:56
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05».

30 May, 2019 - 14:28
Εγκύκλιος σχετικά με Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

30 May, 2019 - 11:02
Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

30 May, 2019 - 10:24
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄)

29 May, 2019 - 13:29
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

29 May, 2019 - 13:17
Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.

29 May, 2019 - 12:52
Λειτουργία αποσταγματοποιείων -Παραδόσεις παραγομένων προϊόντων.

29 May, 2019 - 11:38
Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

29 May, 2019 - 09:33
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

29 May, 2019 - 09:23
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του N. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β).

28 May, 2019 - 15:58
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του Ν. 27/1975.

28 May, 2019 - 15:52
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)

28 May, 2019 - 15:32
Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (N. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2019.

28 May, 2019 - 15:21
Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού.

28 May, 2019 - 10:50
Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις.

28 May, 2019 - 09:23
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β΄ 1986).