Επικαιρότητα


19 December, 2018 - 10:49
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201)

19 December, 2018 - 10:07
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

18 December, 2018 - 15:37
Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος - Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων.

18 December, 2018 - 14:38
Αν η μετάθεση του χρόνου έναρξης καταβολής μισθώματος, εμπίπτει στην έννοια της αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατ΄ άρθρο 24 παρ.10 του Ν. 4182/2013.

18 December, 2018 - 14:02
Εφαρμογή ή μη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4182/2013 σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διορισθεί ως εκτελεστές διαθήκης, εκκαθαριστές, διαχειριστές κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, με τις προγενέστερες του Ν. 4182/2013 διατάξεις και δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, με την έγκριση οριστικής λογοδοσίας.

18 December, 2018 - 12:27
Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 175/2018 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2018).

17 December, 2018 - 16:27
Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

17 December, 2018 - 16:02
Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240)

13 December, 2018 - 13:04
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α).

13 December, 2018 - 11:05
Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

12 December, 2018 - 14:16
Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

12 December, 2018 - 13:01
Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς του, ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογράφης.

12 December, 2018 - 11:04
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

12 December, 2018 - 10:30
Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

11 December, 2018 - 09:24
Μη-επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε υποτροφίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

10 December, 2018 - 11:57
Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στη δραστηριοποίηση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στη χώρα μας καθώς επίσης στην είσοδό τους σε αυτή με σκοπό την επισκευή τους.