Επικαιρότητα


26 June, 2019 - 15:15
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του Ν.4607/2019.

26 June, 2019 - 00:00
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων.

25 June, 2019 - 10:53
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33Α του N. 4389/2016 (Α΄ 94) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του N. 4557/2018 (Α139).

25 June, 2019 - 10:29
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 Ν.4607/2019 (Α΄ 65), ως προς τη φορολογική μεταχείριση χρηματικών ποσών που έλαβαν δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του Ν.Σ.Κ. δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014.

24 June, 2019 - 14:22
Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών - Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019

21 June, 2019 - 16:09
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8 - 10 και 49 του Ν.4607/2019 (Α΄ 65) περί της φορολογικής αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλοίων αναψυχής και παροχή οδηγιών εφαρμογής.

21 June, 2019 - 15:29
Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. υπ΄ αριθ. 30/003/000/568/31-01-2019 σχετικά με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης καθώς και την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

21 June, 2019 - 15:00
Εισόδημα προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 48 παρ.3 του Ν.2238/1994 χαρτόσημο σε ταμειακή διευκόλυνση.

21 June, 2019 - 09:49
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν. 4557/2018

20 June, 2019 - 12:23
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα.

19 June, 2019 - 11:41
Διευκρινιστική εγκύκλιος σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 140/50665/14/3/2019 Διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 80/26402/Β/15.2.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

19 June, 2019 - 11:12
«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών».

19 June, 2019 - 10:27
Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων.

19 June, 2019 - 10:20
Κοινοποίηση της 54/2019 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμ.) σχετικά με απαλλαγή από τον ΦΜΑ κατά την εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου.

19 June, 2019 - 09:51
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του N. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του N. 4607/2019 (Α65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

18 June, 2019 - 12:02
Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».